Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε.ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Ημερομηνία έναρξης νέου κύκλου 25 Ιανουαρίου 2023

Οι θέσεις είναι περιορισμένες (21) – Κλείστε την θέση σας άμεσα

(*Σε περίπτωση τροποποίησης της ημερομηνίας θα ενημερωθείτε έγκαιρα)

 

Το πρόγραμμα ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε. είναι ένα άρτια διαμορφωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών, που συμπεριλαμβάνει όλες τις θεματικές ενότητες, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4640/2019 καθώς και πρακτική εφαρμογή μέσα από δημιουργικές ομάδες και προσομοιώσεις.

Υποψήφιοι διαμεσολαβητές είναι  όλοι όσοι κατέχουν τίτλο σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών φορέα αναγνωρισμένου κύρους της αλλοδαπής. Προϋπόθεση για να υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος στις εξετάσεις διαπίστευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι αυτή να συνοδεύεται με το πιστοποιητικό του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε., το οποίο βεβαιώνει ότι ο υποψήφιος διαμεσολαβητής έχει λάβει τη ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και κατάρτιση.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα  ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε.  είναι υποχρεωμένοι, αφού ολοκληρώσουν όλα τα στάδια της εκπαίδευσης, να αξιολογηθούν προφορικά και γραπτά από μια ομάδα έμπειρών εκπαιδευτών και διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του  Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε., προκειμένου να λάβουν μια πρώτη πιστοποίηση των γνώσεων τους, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία τους για τις εξετάσεις διαπίστευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η γραπτή αξιολόγηση είναι μια γραπτή εμβάθυνση σε ένα θεωρητικό πρόβλημα και η προφορική αφορά στην εξέταση του εκπαιδευόμενου σε μια προσομοίωση υπόθεσης διαμεσολάβησης. Οι τυχόν αποτυχόντες έχουν τη δυνατότητα μίας νέας γραπτής και προφορικής αξιολόγησης χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Είναι συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 80 ωρών, με τουλάχιστον 50 ώρες δια ζώσης και 30 ώρες μέσω e-class. Περιλαμβάνει όλες τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται με βάση τον νόμο (άρθρο 27 ν. 4640/2019).

Πριν την έναρξη της εκπαίδευσης. αποστέλλεται ψηφιακό διαδραστικό υλικό  προς μελέτη και προετοιμασία.

Η παρουσία των υποψηφίων καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική. Η απουσία άνω των 2 ωρών οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντα από την προφορική και τη γραπτή αξιολόγηση του.

Το  Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε. παρέχει ταυτόχρονα με την εκπαίδευση :

 • δυνατότητα χρήσης όλου του υλικού μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης έως και την συμμετοχή στις εξετάσεις του Υπ. Δικαιοσύνης. (Δια δραστικό εκπαιδευτικό υλικό).
 • 8 σενάρια για προσομοίωση ρόλων στα ελληνικά, με υποθέσεις από την ελληνική πραγματικότητα.
 • φωτοτυπημένο ή ηλεκτρονικό υλικό – Δομή Διαμεσολάβησης, Εναρκτήρια Δήλωση, Ερωτήσεις Διαμεσολαβητή.
 • εκτενή παρουσίαση σε Διαφάνειες
 • με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος έχει την δυνατότητα δωρεάν διήμερης διαμονής σε ξενοδοχείο της Ημαθίας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ακολουθεί σταδιακή και εξελεγκτική προσέγγιση και χωρίζεται σε τρία μέρη:

 • ιστορία και νομοθεσία για την διαμεσολάβηση
 • διαδικασία διαμεσολάβησης, ρόλος διαμεσολαβητή και νομικού παραστάτη, δεξιότητες διαμεσολαβητή
 • δημιουργία ομάδων εργασίας- πρακτική εφαρμογή- προσομοιώσεις

Το ποσό των διδάκτρων ανέρχεται σε 1350 ευρώ  και περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω.

 

Εκπαιδευτικό υλικό:

Για την υλοποίηση, τόσο της βασικής εκπαίδευσης όσο και των μετεκπαιδεύσεων, το Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε. πληροί επιπλέον, τις προϋποθέσεις  της απόφαση: Αριθμ. 141267/Κ6 η οποία περιγράφει: Το σύστημα τηλεκατάρτισης που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων SCORM (SCORMconformant), AICC (ΑICC/compliant/certified, Section 508-compliant) τόσο ως προς την πλατφόρμα όσο και ως προς το περιεχόμενο.

Επιπλέον, το εκπαιδευτικό υλικό είναι κατάλληλο για χρήση και για άτομα με αναπηρία σύμφωνα με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) καθώς και συμβατό με την εφαρμογή NVDA.

Μέθοδος πληρωμής

Μέσω λογαριασμού τραπέζης

Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΒΑΝ:GR19 0172 2430 0052 4310 6171 805

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα διατραπεζικά έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν θα πρέπει να επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον καταθέτη.

Το συνολικό κόστος μπορεί να χωριστεί σε δύο (2) δόσεις (ή και περισσότερες κατόπιν γραπτού αιτήματος), οι οποίες οφείλουν να αποπληρωθούν πριν την έναρξη του κύκλου.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποπληρωμής, υπάρχει η δυνατότητα ένταξης του ενδιαφερόμενου σε επόμενο κύκλο.

Επιστροφή διδάκτρων ΜΟΝΟ στην περίπτωση, που με υπαιτιότητα του φορέα, ακυρωθεί ο κύκλος. Μετά την εγγραφή σας, καμία αίτηση επιστροφής διδάκτρων δεν εξετάζεται ούτε αξιολογείται. Τα δίδακτρα δεν χάνονται. Μπορείτε να τα αξιοποιήσετε σε επόμενο κύκλο σεμιναρίου του ίδιου θεματικού τίτλου.

 

Εκπτωτικές κατηγορίες – παροχές:

15% έκπτωση για πολυτέκνους – τριτέκνους – ΑμεΑ – ανέργους – μονογονεϊκές οικογένειες – κατόχους Ευρωπαϊκής κάρτας νέων και σε περίπτωση πρόωρης εγγραφής (10 ημέρες πριν την έναρξη).

Για συμμετέχοντες όπου ο τόπος διαμονής τους απέχει περισσότερο από 20 χιλιόμετρα από την έδρα του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε, επιδότηση μετακίνησης για όσες μέρες διαρκούν τα δια ζώσης μαθήματα.

ή

Για συμμετέχοντες όπου ο τόπος διαμονής τους απέχει περισσότερο από 20 χιλιόμετρα από την έδρα του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε, δωρεάν διαμονή στην Βέροια για όσες μέρες διαρκούν τα δια ζώσης μαθήματα.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης ή μη επιτυχούς συμμετοχής στην προφορική και γραπτή αξιολόγηση τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Σε κάθε κύκλο συμμετέχουν έως 21 υποψήφιοι και μπορούν να λάβουν μέρος δικηγόροι και μη.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

 • Αποδεικτικό αίτησης κατάθεσης για έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου
 • Βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από την οποία θα προκύπτει ότι ο αιτών ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα και δεν έχει καταδικασθεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης
 • Τραπεζικό παραστατικό καταβολής των διδάκτρων.
 • Αίτηση Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε.
 • Υπογεγραμμένη Σύμβαση Εμπιστευτικότητας – Απορρήτου και Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

 • Αποδεικτικό αίτησης κατάθεσης για έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, που συνοδεύεται από πράξη αναγνώρισης του ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία ή / και την αντιστοιχία.
 • Τραπεζικό παραστατικό καταβολής των διδάκτρων.
 • Αίτηση Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε.
 • Υπογεγραμμένη Σύμβαση Εμπιστευτικότητας – Απορρήτου και Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων

 

 

 

Οι εγκαταστάσεις μας:

IMG_2249
IMG_2625
IMG_2624
IMG_2938
IMG_2632 (19)
IMG_2622 (7)
previous arrow
next arrow

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Copyright © kedive.gr 2022