Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Ημερομηνία έναρξης νέου κύκλου 06/11/2024

Οι θέσεις είναι περιορισμένες (50) – Κλείστε την θέση σας άμεσα

(*Σε περίπτωση τροποποίησης της ημερομηνίας θα ενημερωθείτε έγκαιρα)

 

Αξιοποίηση Ψηφιακής Πλατφόρμας e-class        √ Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση

 

×Δια Ζώσης Εκπαίδευση      Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση
 

Οι διαμεσολαβητές είναι υποχρεωμένοι ανά τριετία σύμφωνα με το άρθρο 27 ν. 4640/2019 στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσης τους, να μετεκπαιδεύονται σε προγράμματα εξειδίκευσης 20 ωρών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης του Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε. στην ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ Διαμεσολάβηση είναι συνολικής διάρκειας 20 ωρών και απευθύνεται σε ήδη διαπιστευμένους διαμεσολαβητές που έχουν παρακολουθήσει το ΒΑΣΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ.

Οι αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο με βάση τον ν. 4800/2021 και την δημιουργία του «Ειδικού Μητρώου Οικογενειακών Διαμεσολαβητών» καθώς και η θέσπιση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.4640/2019,  της Υποχρεωτική Αρχικής Συνεδρίας σε κάποιες οικογενειακές διαφορές καθιστούν απαραίτητη την παρακολούθηση του προγράμματος εξειδίκευσης στην ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ Διαμεσολάβηση.

Πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom  και της πλατφόρμας eClass , με Σύγχρονη Εκπαίδευση. Η αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων και των εκπαιδευτών γίνεται σε «πραγματικό χρόνο».

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρία, ασκήσεις, προσομοιώσεις ρόλων και αναλύσεις υποθέσεων με βάση τα ελληνικά δεδομένα συνδυαστικά με την εμπειρία και τις εξελίξεις διεθνώς.

Το ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 350 ευρώ.

Εκπαιδευτικό υλικό:

Για την υλοποίηση, τόσο της βασικής εκπαίδευσης όσο και των μετεκπαιδεύσεων, το Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε. πληροί επιπλέον, τις προϋποθέσεις του Υπουργείου Παιδείας όπως έχουν οριοθετηθεί από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης με την απόφαση: Αριθμ. 141267/Κ6 η οποία περιγράφει: Το σύστημα τηλεκατάρτισης που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων SCORM (SCORMconformant), AICC (ΑICC/compliant/certified, Section 508-compliant) τόσο ως προς την πλατφόρμα όσο και ως προς το περιεχόμενο.

Επιπλέον, το εκπαιδευτικό υλικό είναι κατάλληλο για χρήση και για άτομα με αναπηρία σύμφωνα με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) καθώς και συμβατό με την εφαρμογή NVDA.

Μέθοδος πληρωμής

Μέσω λογαριασμού τραπέζης

Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΒΑΝ:GR19 0172 2430 0052 4310 6171 805

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα διατραπεζικά έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν θα πρέπει να επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον καταθέτη.

Το συνολικό κόστος μπορεί να χωριστεί σε δύο (2) δόσεις (ή και περισσότερες κατόπιν γραπτού αιτήματος), οι οποίες οφείλουν να αποπληρωθούν πριν την έναρξη του κύκλου.

Σε περίπτωση μη έγκυρης αποπληρωμής, υπάρχει η δυνατότητα ένταξης του ενδιαφερόμενου σε επόμενο κύκλο.

Επιστροφή διδάκτρων ΜΟΝΟ στην περίπτωση, που με υπαιτιότητα του φορέα, ακυρωθεί ο κύκλος. Μετά την εγγραφή σας, καμία αίτηση επιστροφής διδάκτρων δεν εξετάζεται ούτε αξιολογείται. Τα δίδακτρα δεν χάνονται. Μπορείτε να τα αξιοποιήσετε σε επόμενο κύκλο σεμιναρίου του ίδιου θεματικού τίτλου.

Εκπτωτικές κατηγορίες – παροχές:

15% έκπτωση για πολυτέκνους – τριτέκνους – ΑμεΑ – ανέργους – μονογονεϊκές οικογένειες – κατόχους Ευρωπαϊκής κάρτας νέων και σε περίπτωση πρόωρης εγγραφής (10 ημέρες πριν την έναρξη).

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης ή μη επιτυχούς συμμετοχής στην προφορική και γραπτή αξιολόγηση τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Σε κάθε κύκλο συμμετέχουν έως 50 υποψήφιοι και μπορούν να λάβουν μέρος δικηγόροι και μη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

  • Αποδεικτικό αίτησης κατάθεσης για έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου
  • Βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από την οποία θα προκύπτει ότι ο αιτών ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα και δεν έχει καταδικασθεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης
  • Τραπεζικό παραστατικό καταβολής των διδάκτρων.
  • Αίτηση Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε.
  • Υπογεγραμμένη Σύμβαση Εμπιστευτικότητας – Απορρήτου και Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

  • Αποδεικτικό αίτησης κατάθεσης για έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου
  • Αντίγραφο τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, που συνοδεύεται από πράξη αναγνώρισης του ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία ή / και την αντιστοιχία.
  • Τραπεζικό παραστατικό καταβολής των διδάκτρων.
  • Αίτηση Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε.
  • Υπογεγραμμένη Σύμβαση Εμπιστευτικότητας – Απορρήτου και Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων

Πιστοποίηση:

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν  το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση από το Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε., θα λάβουν αναγνωρισμένη Πιστοποίηση- Βεβαίωση παρακολούθησης.

 

 

Οι εγκαταστάσεις μας:

IMG_2249
IMG_2625
IMG_2624
IMG_2938
IMG_2632 (19)
IMG_2622 (7)
previous arrow
next arrow

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Copyright © kedive.gr 2024