Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε.ΣΧΟΛΙΚΗ

Ημερομηνία έναρξης νέου κύκλου 26/09/2024

Οι θέσεις είναι περιορισμένες (50) – Κλείστε την θέση σας άμεσα

(*Σε περίπτωση τροποποίησης της ημερομηνίας θα ενημερωθείτε έγκαιρα)

 

Αξιοποίηση Ψηφιακής Πλατφόρμας e-class         Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση

 

×Δια Ζώσης Εκπαίδευση       ×Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση

 

Οι διαμεσολαβητές είναι υποχρεωμένοι ανά τριετία σύμφωνα με το άρθρο 27 ν. 4640/2019 στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσης τους, να μετεκπαιδεύονται σε προγράμματα εξειδίκευσης 20 ωρών.

Το Υπουργείο Παιδείας παρόλο που ακόμη δεν έχει εντάξει τη διαμεσολάβηση σαν ολοκληρωμένο, δομημένο θεσμό στο σχολικό πρόγραμμα, έχει στηρίξει τον θεσμό, υποστηρίζοντας την σχολική διαμεσολάβηση ως μια καλή πρακτική.

Στην Ευρώπη και την Αμερική η ΣΧΟΛΙΚΗ διαμεσολάβηση έχει εφαρμοστεί με πολύ καλά αποτελέσματα, ιδιαίτερα σε σχολικά περιβάλλοντα με έντονα βίαια περιστατικά, και θεωρείται ένας από τους τρόπους (σε συνδυασμό με άλλες ενέργειες και δράσεις) προστασίας του σχολικού περιβάλλοντος από περιστατικά σχολικού εκφοβισμού.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξειδίκευσης στην ΣΧΟΛΙΚΗ διαμεσολάβηση, συνολικής διάρκειας 20 ωρών,  έχει πεδίο εφαρμογής  σε όλες τις σχολικές βαθμίδες, ακόμα και σε δημοτικά σχολεία και διαχειρίζεται και επιλύει τις συγκρούσεις στο σχολικό περιβάλλον, μεταξύ μαθητών, ή μαθητών – καθηγητών ή καθηγητών – γονέων ή άλλων μελών της σχολικής κοινότητας.

Η Διαμεσολάβηση στο Σχολείο διενεργείται από τους μαθητές-διαμεσολαβητές, που λειτουργούν ως ειρηνοποιοί για τους συμμαθητές τους ή από εκπαιδευμένους καθηγητές ως διαμεσολαβητές, με πολλαπλά οφέλη για τους ίδιους τους μαθητές και την μαθητική κοινότητα. Βοηθάει στην εκδήλωση των συναισθημάτων και στην ανάπτυξη πολιτισμού ειρήνης και αλληλοσεβασμού.

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ( δασκάλους ή καθηγητές, υποδιευθυντές/ διευθυντές)  καθώς και ήδη διαπιστευμένους διαμεσολαβητές, που έχουν παρακολουθήσει το ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ διαμεσολαβητή.

Περιλαμβάνει θεωρία, ασκήσεις προσομοιώσεις ρόλων και αναλύσεις υποθέσεων με βάση τα ελληνικά δεδομένα.

Το ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 350 ευρώ.

Εκπαιδευτικό υλικό:

Για την υλοποίηση, τόσο της βασικής εκπαίδευσης όσο και των μετεκπαιδεύσεων, το Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε. πληροί επιπλέον, τις προϋποθέσεις του Υπουργείου Παιδείας όπως έχουν οριοθετηθεί από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης με την απόφαση: Αριθμ. 141267/Κ6 η οποία περιγράφει: Το σύστημα τηλεκατάρτισης που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων SCORM (SCORMconformant), AICC (ΑICC/compliant/certified, Section 508-compliant) τόσο ως προς την πλατφόρμα όσο και ως προς το περιεχόμενο.

Επιπλέον, το εκπαιδευτικό υλικό είναι κατάλληλο για χρήση και για άτομα με αναπηρία σύμφωνα με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) καθώς και συμβατό με την εφαρμογή NVDA.

Μέθοδος πληρωμής

Μέσω λογαριασμού τραπέζης

Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΒΑΝ:GR19 0172 2430 0052 4310 6171 805

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα διατραπεζικά έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν θα πρέπει να επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον καταθέτη.

Το συνολικό κόστος μπορεί να χωριστεί σε δύο (2) δόσεις (ή και περισσότερες κατόπιν γραπτού αιτήματος), οι οποίες οφείλουν να αποπληρωθούν πριν την έναρξη του κύκλου.

Σε περίπτωση μη έγκυρης αποπληρωμής, υπάρχει η δυνατότητα ένταξης του ενδιαφερόμενου σε επόμενο κύκλο.

Επιστροφή διδάκτρων ΜΟΝΟ στην περίπτωση, που με υπαιτιότητα του φορέα, ακυρωθεί ο κύκλος. Μετά την εγγραφή σας, καμία αίτηση επιστροφής διδάκτρων δεν εξετάζεται ούτε αξιολογείται. Τα δίδακτρα δεν χάνονται. Μπορείτε να τα αξιοποιήσετε σε επόμενο κύκλο σεμιναρίου του ίδιου θεματικού τίτλου.

Εκπτωτικές κατηγορίες – παροχές:

15% έκπτωση για πολυτέκνους – τριτέκνους – ΑμεΑ – ανέργους – μονογονεϊκές οικογένειες – εκπαιδευτικούς – κατόχους Ευρωπαϊκής κάρτας νέων και σε περίπτωση πρόωρης εγγραφής (10 ημέρες πριν την έναρξη).

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης ή μη επιτυχούς συμμετοχής στην προφορική και γραπτή αξιολόγηση τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Σε κάθε κύκλο συμμετέχουν έως 50 υποψήφιοι και μπορούν να λάβουν μέρος δικηγόροι και μη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

  • Αποδεικτικό αίτησης κατάθεσης για έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου
  • Βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από την οποία θα προκύπτει ότι ο αιτών ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα και δεν έχει καταδικασθεί πειθαρχικά με ποινή προσωρινής ή οριστικής παύσης
  • Τραπεζικό παραστατικό καταβολής των διδάκτρων.
  • Αίτηση Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε.
  • Υπογεγραμμένη Σύμβαση Εμπιστευτικότητας – Απορρήτου και Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

  • Αποδεικτικό αίτησης κατάθεσης για έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου
  • Αντίγραφο τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, που συνοδεύεται από πράξη αναγνώρισης του ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α ή από πιστοποιητικό αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία ή / και την αντιστοιχία.
  • Τραπεζικό παραστατικό καταβολής των διδάκτρων.
  • Αίτηση Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε.
  • Υπογεγραμμένη Σύμβαση Εμπιστευτικότητας – Απορρήτου και Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων

Πιστοποίηση:

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν  το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ από το Κ.Ε.ΔΙ.Β.Ε., θα λάβουν αναγνωρισμένη Πιστοποίηση- Βεβαίωση παρακολούθησης.

 

 

 

Οι εγκαταστάσεις μας:

IMG_2249
IMG_2625
IMG_2624
IMG_2938
IMG_2632 (19)
IMG_2622 (7)
previous arrow
next arrow

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Copyright © kedive.gr 2024